Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

whatdoyouthink
5658 aa0b
whatdoyouthink
5631 79af
Reposted from777727772 777727772 viasapnai sapnai
whatdoyouthink
To właśnie najdelikatniejsze, najprostsze muśnięcie robi największe wrażenie. 
— senyia.soup.
Reposted fromSenyia Senyia vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
whatdoyouthink
4025 5665 500
Reposted frompunisher punisher viadumbscream dumbscream
whatdoyouthink
7560 3c10
Reposted from4desire 4desire viasapnai sapnai
whatdoyouthink
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
1155 6e0a 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
whatdoyouthink
5484 f2bd 500
whatdoyouthink
4525 e34d 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viasapnai sapnai
whatdoyouthink
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
whatdoyouthink
whatdoyouthink
whatdoyouthink

December 30 2017

whatdoyouthink
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
whatdoyouthink
3809 ac64 500
whatdoyouthink
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
whatdoyouthink
I nie ukrywam, że ulegnę jeszcze raz
i popełnię setny raz to samo zło.
— nadmiar
whatdoyouthink
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viatoniewszystko toniewszystko
1479 8205 500

emmacharlottewatson:

‘Stranger Things’ Cast + PHOTOSHOOTS

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl